RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”  w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. Proszę o zapoznanie się  z wymienionymi dokumentami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim , 21-505 Janów Podlaski, 1-go Maja 5, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców  na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora   83 341 21 40, e- mail sekretariat.spjp@op.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych zostanie powołany do 31 lipca 2018r.;
 3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty , Ustawa o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu  na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 1. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych  i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, 21-505 Janów Podlaski, 1 – go Maja 5, której przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: 21-505 Janów Podlaski, 1-go maja 5, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora 83 341 21 40, e- mail sekretariat.spjp@op.pl
 2. Inspektor danych osobowych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych zostanie powołany do 31 lipca 2018.
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 5. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
 6. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 9. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 10. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii