Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia i inne obrazy będące częścią publikowanych na bieżąco wpisów nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu.
 • dokumenty, które są dostepne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Deklarację sporządzono dnia 2022-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji

Strona internetowa zpo.janowpodlaski.pl jest zgodna z poziomem AA Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych (WCAG) 2.1 .

Strona obsługiwana jest przez standardowe przeglądarki, w tym:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Microsoft Edge,
 • Opera.

Użytkownicy, którzy mają trudności z obsługą myszy, mogą surfować po witrynie za pomocą klawiatury. Poprzez naciskanie klawisza „Tab” lub kombinacji klawiszy „Control” + „Tab” można przełączać się pomiędzy linkami i innymi aktywnymi elementami witryny. Naciśnięcie klawisza „Enter” aktywuje wybraną opcję, link, lub inny element.

Strona zpo.janowpodlaski.pl udostępnia ponadto następującą funkcjonalność:

 • Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowaną usługę dostępności. Oprogramowanie to pozwala Zespołowi Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim poprawić zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1).

Widżet dostępności UserWay udostępnia następujące funkcjonalności:

 • Pierwsze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przeskoczenie od razu do głównej treści strony. Przeskoczenie do treści należy potwierdzić naciskając klawisz Enter.
 • Drugie naciśnięcie klawisza Tab umożliwia włączenie domyślnych ustawień dla osób niedowidzących. Włączenie tych ustawień należy potwierdzić naciskając klawisz Enter.
 • Trzecie naciśnięcie klawisza Tab powoduje przeskoczenie do pełnych ustawień i opcji widżetu dostępności UserWay. Przeskoczenie do ustawień widżetu należy potwierdzić naciskając klawisz Enter.

Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay

Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając na klawiaturze 3 razy klawisz Tab i potwierdzając wybór przez naciśnięcie klawisza Enter. Widżet dostępności można również włączyć w dowolnym momencie naciskając kombinację klawiszy „Control” + „U”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Przypadku pojawienia się problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Hryciuk, zpo@janowpodlaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 3413030. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, a następnie trzeba otworzyć drzwi wejściowe otwierane ręcznie, zabezpieczone przyciskiem magnetycznym. Natomiast przy wejściu do szkoły trzeba pokonać 2 schody lub skorzystać z podjazdu, a następnie otworzyć drzwi otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest wielopoziomowy (piwnica, parter i piętro) – znajdują się w min klatki schodowe oraz jedna winda. Przy wejściu do budynku szkoły podstawowej znajduje się podjazd. Brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W odległości ok 200 metrów od budynku znajduje się parking, z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.