Ciepły posiłek dla każdego dziecka od 1 września 2022

Ciepły posiłek dla każdego dziecka od 1 września 2022 (zachęcamy do zapoznania się z artykułem)
Dlatego też cieszymy się, że w naszej szkole funkcjonuje kuchnia oraz stołówka, gdzie każdego dnia nauki szkolnej uczniowie mogą zjeść pyszny, ciepły i na dodatek składający się z dwóch dań posiłek. Jest to bardzo ważny aspekt, poniewaz wielu uczniów naszej szkoły dojeżdża i wraca późno autobusem do domu, podobnie jest w przypadku dzieci, których rodzice pracują i posiłki są przygotowywane w domach po powrocie z pracy.

W wielu szkołach (np. w Konstantynowie), uczniowie jedzą tylko albo zupę, albo drugie danie a opłaty są wyższe często z powodu dostarczania posiłków w formie cateringu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na ten temat :https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/od-wrzesnia-2022-r.-wejdzie-obowiazek-zapewnienia-wyzywienia-uczniom-20638.html?fbclid=IwAR0btezMZRes14R2fuf5FFoYpyzptigmrDe4cNw6py_gWQRLbnopy1OhLCY

Od września 2022 r. wejdzie obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom

Szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom – od 1 września 2022 r. Aktualnie szkoła może, ale nie ma obowiązku zorganizować stołówkę. Opłaty za wyżywienie uczniów w szkole powinny zostać wpłacane na wydzielony rachunek. Natomiast w przypadku braku takiego rachunku – na konto gminy.

Aktualne przepisy o żywieniu dzieci w szkole

Przepis art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Uczniowie mają prawo do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Oznacza to, że korzystanie z wyżywienia w szkole przez dzieci nie jest obowiązkowe.

Zorganizowanie stołówki dla uczniów i wychowanków jest zadaniem szkoły realizowanym w ramach edukacji publicznej, które należy do zadań własnych.

Korzystanie z posiłków jest odpłatne

Zasady, na jakich ustalana jest opłata za wyżywienie w szkole, określone zostały w art. 106 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (art. 106 ust. 3 ustawy).

Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej nie wlicza się:

  • wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń,
  • kosztów utrzymania stołówki

(art. 106 ust. 4 ustawy).

Takie same zasady dotyczące opłat w przedszkolu

Ustawodawca wskazał, że uczniowie korzystający ze stołówki płacą wyłącznie za tzw. wsad do kotła i mogą zostać zwolnieni z ponoszenia całości lub części opłat za posiłki serwowane w stołówce. Przepisy te niewątpliwie dotyczą szkół. Jednak na mocy art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego przepisy art. 106 ustawy Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. Zatem na tych samych zasadach wnoszone są również opłaty za wyżywienie w przedszkolu.

Poniższe uwagi dotyczące szkół mają zastosowanie również do przedszkoli.

Dyrektor ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej

Z prawnego punktu widzenia pozostaje bez znaczenia, w jaki sposób szkoła zorganizuje wyżywienie – czy poprzez własnych pracowników, czy też catering. Mimo różnej organizacji wyżywienia w szkole zasady odpłatności pozostają te same. Świadczenie usługi wyżywienia dla uczniów pozostaje ustawowym, choć dobrowolnym zadaniem szkoły. To dyrektor szkoły, jeśli zapewnia wyżywienie uczniom, niezależnie od tego, czy zatrudnia własnych kucharzy czy też korzysta z usług firm cateringowych, musi ustalić warunki korzystania ze stołówki szkolnej, ustalić opłaty za posiłki w wysokości ustalonej z organem prowadzącym, przy czym opłaty te obejmują wyłącznie wsad do kotła.

Gmina jest stroną umowy w przypadku usług cateringowych

Opłaty powinny być wnoszone na wydzielony rachunek dochodów należący do szkoły, jeśli został utworzony, a uchwała rady gminy przewiduje gromadzenie dochodów pochodzących z opłat za wyżywienie w szkole. Następnie szkoła powinna rozliczyć się z podmiotem, który świadczy usługi dostarczania posiłków uczniom. Z całą pewnością nieprawidłowym rozwiązaniem byłoby podpisywanie umowy z firmą cateringową przez rodziców uczniów.

Jeśli szkoła zapewnia posiłki w szkolnej stołówce, to szkoła (gmina) jest stroną umowy z firmą cateringową. Nie bez znaczenia też pozostaje fakt, że organizacja wyżywienia uczniów w szkolnej stołówce stanowi zadanie szkoły.
W przypadku braku wydzielonego rachunku, opłaty za posiłki rodzice uczniów powinni wpłacać na konto gminy.

Jak już wspomniano wyżej szkoła może pobierać za posiłki opłaty za tzw. wsad do kotła. Pozostałą część opłaty (na takich samych zasadach jak przy wyżywieniu uczniów w sytuacji posiadania własnej kuchni i pracowników kuchni szkolnej) ponosi szkoła. Finansowanie zadań szkoły należy do gminy. To gmina ma obowiązek zapewnić środki finansowe na zapewnienie działalności szkoły. Jedną z form działalności szkoły jest organizacja stołówki szkoły i zapewnienie wyżywienia uczniów w szkole. Istnieje więc podstawa prawna do pokrycia przez gminę kosztów dostarczania posiłków do szkoły przez firmę cateringową.

Nowy przepis od września 2022 r. – obowiązek zapewnienia wyżywienia dla uczniów

Z dniem 1 września 2022 r. wejdzie w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu:

1) Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

2) Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

Przepis ten został wprowadzony art. 1 pkt 42 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do obecnego stanu prawnego zmieni się to, że szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej będą miały z dniem 1 września 2022 r. obowiązek zapewnienia wyżywienia dla uczniów.

Do tej pory szkoła mogła, ale nie miała obowiązku zorganizować stołówkę. Natomiast w zakresie zasad ustalania odpłatności za wyżywienie i zasad wnoszenia tej odpłatności przepisy prawa nie zmieniły się.
 

 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii