Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

NA PODSTAWIE  § 11B UST. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ  
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID19 (DZ. U. POZ. 493 Z PÓŹN. ZM.) OGŁASZA SIĘ 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Lp. 

Rodzaj czynności  

Termin  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 

2 

3 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe  

od 15 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

2 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

od 26 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

3 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 

 

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7. 

do  12 czerwca 2020 r. 

5 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych* 

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.; 

II termin1 do 30 lipca 2020 r. 

6 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.; 

II termin1 do 30 lipca 2020 r. 

7 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* 
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)* 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.; 

II termin1 do 30 lipca 2020 r. 

8 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

I termin do  lipca  2020 r.;  

II termin do 31 lipca 2020 r.; 

9 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,  

I termin do  lipca  2020 r.;  

II termin do 31 lipca 2020 r. 

10 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).  

I termin do  lipca  2020 r.; 

II termin do 31 lipca 2020 r. 

 

11 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

 

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

12 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020 r. 

13 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

do 11 sierpnia 2020 r. 

14 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

12 sierpnia  2020 r.  

15 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  

od 15 czerwca 2020 r.  
do 14 sierpnia 2020 r.   

16 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.  

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020  

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

17 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

19 sierpnia 2020 r 
– do godz. 14.00 

18 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

19 sierpnia 2020 r.  

19 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  

do 20  sierpnia 2020 r. 

20 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

d22  sierpnia  2020 r.  

21 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

22  

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia  

23 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

Dodatkowe informacje: 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiająw okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

Podziel się tym wpisem ze znajomymi:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Więcej wpisów z tej kategorii